Officewan MPLS Layer 3

IP / VPN (Officewan MPLS Layer-3)

Dịch vụ IP / VPN là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu. Cấu hình trên đường internet hiện tại của khách hàng, thiết lập mạng riêng ảo sử dụng địa chỉ IP để định tuyến kết nối. Dịch vụ sử dụng công nghệ chuyển mạch MPLS (Multi-Protocol Label Switching) layer-3 (Network) để định tuyến dữ liệu giữa 2 mạng riêng ảo. Với IP/VPN, khách hàng có thể sử dụng mà không cần kết nối mới đường dây vật lý, giúp tiết kiệm chi phí và tài nguyên cho khách hàng.

Đặc điểm dịch vụ: