Hướng dẫn đăng ký lắp mạng Viettel tại TP. Hồ Chí Minh