Biểu mẫu hợp đồng

A – BIỂU MẪU DÀNH CHO THUÊ BAO TRẢ SAU.

I. Hợp đồng:

1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình

2. Điều khoản chung

3. Phụ lục mô tả chi tiết các dịch vụ và quy định về chất lượng dịch vụ

II. Phụ lục hợp đồng dịch vụ Mobile:

1. Phiếu yêu cầu cung cấp và sử dụng dịch vụ Di động trả sau

2. Phiếu yêu cầu cung cấp và sử dụng dịch vụ Di động trả sau – Gói Corporate

3. Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ trả sau (Di động, Homephone, Dcom)

4. Biên bản hủy/ thanh lý Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng

5. Mẫu Danh sách cá nhân thuộc Doanh nghiệp/tổ chức (trường hợp Doanh nghiệp giao cho từ 02 cá nhân sử dụng trở lên)

III. Phụ lục hợp đồng dịch vụ cố định, truyền hình cáp:

1. Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ cố định, truyền hình

2. Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ cố định, truyền hình

3. Biên bản hủy/ thanh lý Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng

IV. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp:

1. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ

2. Bản cam kết chất lượng dịch vụ Viettel

3. Điều khoản chung

4. Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

4.1. Dịch vụ kênh truyền

4.2. Dịch vụ trung kế

5. Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ

5.1. Dịch vụ kênh truyền

5.2. Dịch vụ trung kế

6. Biên bản hủy/thanh lý hợp đồng

7.Mô tả chi tiết dịch vụ

B- BIỂU MẪU DÀNH CHO THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC:

I. Dành cho khách hàng doanh nghiệp:

1.Bản xác nhận thông tin thuê bao

2. Điều kiện giao dịch chung.

3. Mẫu Danh sách cá nhân thuộc Doanh nghiệp/tổ chức (trường hợp Doanh nghiệp giao cho từ 02 cá nhân sử dụng trở lên)

II. Dành cho khách hàng cá nhân hòa mạng từ 1 đến 3 số thuê bao:

1. Bản xác nhân thông tin thuê bao

2. Điều kiện giao dịch chung.

III. Dành cho khách hàng cá nhân hòa mạng từ số thứ 4 trở lên:

1. Hợp đồng.

2. Điều khoản chung.

3.  Phiếu yêu cầu thay đổi dịch vụ trả trước.

4. Biên bản hủy/ thanh lý Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng

C.THAM KHẢO BỘ HỢP ĐỒNG MẪU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRUYỀN HÌNH 2019 

I.Biểu mẫu dịch vụ trả trước

II.Bộ hợp đồng dịch vụ trả sau

Nguồn: viettel.vn